Service hotline: +420 326 905 300
New orders: +420 326 380 300

Reklamační řád - podnikatel

1. Všeobecná ustanovení

  1.1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci vad zboží, služeb a provádění záručních a pozáručních oprav společností TKF, spol. s r.o., se sídlem Budilovská 296/5, 140 00 Praha 4, IČ: 251 32 644, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52405 (dále jen „Společnost“).

 1.2. Reklamační řád se vztahuje na veškeré výrobky, zboží a služby (dále též jako „produkty“ nebo jednotlivě „produkt“), zakoupené společností nebo fyzickou osobou - podnikatelem u Společnosti.

  1.3. Reklamační řád se vztahuje na všechny obchodní případy uzavřené mezi smluvními stranami v době platnosti a účinnosti tohoto reklamačního řádu, pokud nejsou mezi stranami smluvně ujednány jiné záruční a reklamační podmínky. V případě, že tento reklamační řád odkazuje na smlouvu, myslí se tím jakákoli smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva či jen pouhá objednávka produktu, realizovaná mezi smluvními stranami.

2. Uplatnění reklamace

2.1. Kupující je povinen při reklamaci předložit doklad o nákupu příslušného produktu, jehož vady jsou reklamovány, případně i záruční list. Reklamace musí být uplatněna písemně a je třeba v ní uvést:jméno, adresu, IČO/DIČ kupujícího, telefonní spojení, případně e-mailovou

   - adresu,

   - soupis reklamovaného zboží,

   - číslo prodejního dokladu vztahující se ke zboží,

   - datum prodeje,

   - veškeré zjištěné závady zboží a další skutečnosti podstatné pro posouzení reklamace.

  2.2. Kupující má právo uplatnit reklamaci jen na produkt, na který se vztahuje záruka a byl zakoupen u Společnosti. 

  2.3. Kupující je povinen zajistit kontrolu produktu při jeho převzetí nebo co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných po této lhůtě pouze tehdy, když prokáže, že tyto vady měl produkt již v době převzetí. Nároky z odpovědnosti za vady, které lze zjistit při dodání zboží (zjevné vady), uplatní kupující písemně u prodávajícího nejpozději do 5-ti pracovních dnů od dodání zboží. Jestliže kupující tuto povinnost nesplní, nároky kupujícího z odpovědnosti za vady zboží u zjevných vad zanikají. Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady zboží u skrytých vad zanikají, jestliže kupující písemně nepodá zprávu prodávajícímu o skrytých vadách zboží do 5-ti pracovních dnů od jejich zjištění.

 2.4. Nárok na uplatnění práv z vadného plnění kupujícímu nenáleží v těchto případech:

    - nepředložením dokladu dle bodu 2.1.,

    - vypršela-li u reklamovaného produktu záruční doba,

    - porušením ochranných prvků, či záručních pečetí a nálepek nacházejících se na produktu,

    - mechanickým nebo jiným poškozením produtku při používání za jiných podmínek, než pro které je produkt vyroben, či jeho neodbornou monžátí nebo manipulací

  2.5. Kupující nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy informován nebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření smlouvy. Záruka a odpovědnost za vady se dále nevztahuje na závady vzniklé funkční změnou zboží provedenou kupujícím či konečným uživatelem, nebo nesprávnou instalací zboží, používáním zboží v rozporu s písemnými pokyny Společnosti nebo zanedbáním nutné údržby zboží.

  2.6. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

  2.7. Prodávající si vyhrazuje právo odstranit vady zboží dodáním jiného náhradního zboží (se srovnatelnými technickými parametry) za zboží vadné.

3. Délka záruky

3.1. Prodávající poskytuje na produkty záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy sjednána jiná délka záruční doby.

  3.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí produktu a prodlužuje se o dobu, po kterou je produkt v záruční opravě.

4. Cena záručních a mimo záručních oprav

 4.1. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.  

4.2. V případě neoprávněné reklamace budou zákazníkovi účtovány veškeré vícenáklady spojené s vyřízením neoprávněné reklamace (např. testování produktu, posouzení znalcem, doprava produktu k zákazníkovi, demontáž a montáž aj.).

  4.3. U mimo záručních oprav je cena určována dohodou

5. Způsob vyřízení reklamace

5.1. Oprávněná reklamace na neúplnost dodávky bude řešena doplněním dodávky nebo dobropisem na nedodané zboží nejpozději do 30 dnů od podání reklamace.

  5.2. Oprávněná reklamace na vady výrobku se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím. Tato reklamace bude řešena opravou nebo výměnou zboží v dohodnutém termínu, příp. slevou z kupní ceny a to dle volby prodávajícího.

  5.3. Reklamace se vyřizuje výhradně v provozovnách TKF spol. s r.o., a to na adresách:

      - Centrála Sulice: Hlavní 1192, 251 68 Sulice

      - Morava – tř. Tomáše Bati, areál Toma, budova 45a, 765 02 Otrokovice

Náklady na dopravu reklamovaného zboží do/z místa reklamace nese kupující. Výjimku tvoří speciální obchodní případy a produkty, u kterých je smluvně zajišťován servis přímo u zákazníka, nebo produkty, které jsou zabudovány jako součásti určitých ucelených systémů.

  5.4. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení sdělí zákazníkovi na základě čísla reklamačního protokolu pověřený pracovník Společnosti.

  5.5. Reklamované produkty zaslané kupujícím na náklady TKF spol. s r.o. (dobírka) nebudou přijaty, pokud toto nebylo předem písemně dohodnuto s příslušným pracovníkem Společnosti.

  5.6. V případech v tomto reklamačním řádu neuvedených se bude postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6. Účinnost

6.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014.

Schválil: Tomáš Kubín, jednatel společnosti

GET IN TOUCH WITH US

WE WILL SAVE BOTH YOUR TIME AND MONEY, GIVE YOU ADVICE AND ANSWER ALL YOUR QUESTIONS

Ing. Radek Kysela
Sales Team Leader - Bohemia


radek.kysela@tkf.cz
+420 774 216 117

Gabriela Gálová
Business assistant


gabriela.galova@tkf.cz
+420 774 655 117