Service hotline: +420 326 905 300
New orders: +420 326 380 300

Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,

společnost TKF, spol. s r. o., jakožto správce osobních údajů (dále jen „společnost TKF“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů, při jejich zpracování. Společnost TKF zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat Vás o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s registrací a obchodním stykem s Vámi jako našimi zákazníky a uživateli našich webových stránek www.tkf.cz, jakož i v některých dalších případech zpracování osobních údajů společnosti TKF.

Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby a informace o dosažení věku 16 let.

I. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu zákazníka o zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek), bude společnost TKF za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu zákazníka, poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne zákazník společnosti TKF rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo), bude společnost TKF za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Udělený souhlas se zasíláním newsletterů lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz odhlásit ze zasílání newsletteru uvedený v každém zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu, maximálně však na dobu pěti (5) let. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost TKF samostatně.

II. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti TKF bude společnost TKF zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost TKF zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti TKF). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti TKF dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost TKF nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bez souhlasové zpracování.

Pokud bude uplatněna reklamace služby společnosti TKF budou zpracovány osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti TKF, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost TKF osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas zákazníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od zákonné povinnosti společnosti Test reklamaci vyřídit.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost TKF samostatně.

III. Zpracování osobních údajů z důvodu splnění právní povinnosti a oprávněného zájmu společnosti TKF

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků kromě shora uvedeného z důvodu:

Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.). Za účelem splnění této povinnosti bude společností TKF vystavený daňový doklad uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi společností TKF a zákazníkem.

Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu.

IV. Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost TKF vyhodnocování návštěvnosti webové stránky společnosti TKF a cílů této webové stránky prostřednictvím vyhodnocovacích nástrojů Google Analytics a Google Adwords, které nabízí společnost Google. Vyhodnocování návštěvnosti webových stránek společnost provádí společnost TKF za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.
Zpracování těchto vyhodnocení bude provádět společnost TKF samostatně, zpracování protokolových souborů zpracovává společnost TKF následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti TKF navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

V. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zajištění fungování a analýzy svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost TKF na svých webových stránkách cookie soubory (jedná se o uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací a s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

V případě cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě musí taková osoba vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče.

Zde zjistíte přesný postup změny nastavení pro svůj internetový prohlížeč:


Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti TKF vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

VI. Užívání sociální pluginů

Webové stránky společnosti TKF obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností TKF, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, za jejich funkčnost a případné škody, které by jejich užíváním mohly být způsobeny.

VII. Práva spojená s ochranou osobních údajů

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě, neautomatizovaným způsobem.

Zákazník společnosti TKF má právo:

 1. na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jeho osobní údaje společnost TKF zpracovává;
 2. na opravu zpracovávaných osobních údajů;
 3. na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 4. na omezení zpracování osobních údajů;
 5. na přenositelnost osobních údajů;
 6. kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).
 7. na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, je možné uplatnit písemně na emailové adrese společnosti TKF obchod@tkf.cz nebo písemně na kontaktních údajích uvedených níže:

TKF, spol. s r. o.

Hlavní 1192

251 68 Sulice

IČ:25132644

DIČ:CZ25132644

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost TKF zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely splnění právní povinnosti společností *** a plnění ze smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb společností ***

VIII. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi společností a provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Po uplynutí lhůt shora uvedených společnost TKF osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

Zákazník je povinen společnosti TKF poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný zákazník. Společnost za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

Společnost TKF vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 18. 5. 2018.

GET IN TOUCH WITH US

WE WILL SAVE BOTH YOUR TIME AND MONEY, GIVE YOU ADVICE AND ANSWER ALL YOUR QUESTIONS

Ing. Radek Kysela
Sales Team Leader - Bohemia


radek.kysela@tkf.cz
+420 774 216 117

Gabriela Gálová
Business assistant


gabriela.galova@tkf.cz
+420 774 655 117