Service hotline: +420 326 905 300
New orders: +420 326 380 300

Obchodní podmínky - eshop

TKF, spol. s r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností TKF spol. s r.o.

IČO: 25132644

Web: www.tkf.cz

e-mail: obchod@tkf.cz

Zákaznická linka: +420 261 112 720 (po - pá od 8:30 do 17:00)

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost TKF spol. s r.o., se sídlem Budilovská 296/5, 140 00 Praha 4, IČ: 25132644, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 52405, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva či jen pouhá objednávka, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

Prodávající je obchodní společnost TKF spol. s r.o., se sídlem Budilovská 296/5, 140 00 Praha 4, IČ: 25132644, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 52405. TKF spol. s r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k odlišné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím –spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu spotřebiteli informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení již nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonem stanovených důvodů. Přijetí objednávky spotřebitele, která obsahuje dodatky nebo odchylky od nabídky kupujícího, je ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku předem vyloučeno.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena až momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně příslušného reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na stránkách www.tkf.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpeční škody na zboží

Pokud není sjednáno jinak, místem dodávky je osobní odběr zboží v provozovnách společnosti TKF,spol. s r.o., a to na adresách:

Čechy - Hlavní 1192, 251 68 Sulice
Morava – tř. Tomáše Bati, areál Toma, budova 45a, 765 02 Otrokovice

Pokud dojde ke změně adres provozoven, Prodávající se zavazuje neprodleně písemně nebo e-mailem tuto skutečnost oznámit kupujícímu. Jakmile kupující obdrží písemné oznámení o změně adresy provozovny, je povinen si objednané zboží vyzvednout pouze na nové adrese provozovny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že kupující zvolí jiný než osobní odběr zboží, je kupující povinen jinou dodací podmínku uvést do příslušné objednávky. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo prvním dopravcem, který je tuto skutečnost povinen potvrdit podepsáním předávacího protokolu nebo dodacího listu.

Osoba oprávněná zboží za kupujícího převzít bude přesně určena v objednávce. Pokud osoba oprávněna převzít zboží za kupujícího nebude uvedena v příslušné objednávce, je prodávající oprávněn předat zboží kterémukoli zaměstnanci kupujícího nebo osobě, kterou kupující písemně (lze i e-mailem) sdělí prodávajícímu.

Náklady na dopravu a balení zboží, cena palet a balícího materiálu nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží. Pokud kupující bude požadovat dopravu, palety a zabalení zboží, je kupující povinen tyto náklady uhradit nad rámec sjednané kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží, tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo předáním zboží prvnímu dopravci kupujícího, pokud tento způsob předání zboží bude mezi smluvními stranami sjednán.

Pokud kupující bezdůvodně zboží nepřevezme ve sjednaném termínu, a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě stanovené prodávajícím, bude kupující povinen hradit sjednanou úplatu za skladování zboží ve výši 0,3% z celkové ceny zboží (včetně DPH) za každý den uskladnění zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny Prodávajícímu. Vlastnické právo ke zboží nemůže podle této smlouvy vzniknout vydržením

Kupní cena

Kupní cena příslušného zboží bude vždy uvedena v potvrzené objednávce. K takto stanovené kupní ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, dle platných právních předpisů.

Platební podmínky: lze platit dobírkou, hotovostí či platební kartou, není-li smluvně sjednáno jinak.

V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu může být splněn rovněž zaplacením v hotovosti na některé z provozoven prodávajícího, pokud se tak smluvní strany dohodnou.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník tuto změnu ceny před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu se zákonem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy lze použít Formulář, který naleznete zde, nebo spotřebitel může kontaktovat prodávajícího a písemně oznámí, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle prodávajícího nebo na některé z jeho provozoven, pokud s tím spotřebitel souhlasí. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být prodávajícímu vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na dopravu vraceného zboží zpět k prodávajícímu.

V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující nebude souhlasít s jiným způsobem vrácení peněžních prostředků.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické i písemné (papírové), a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Konkrétní výše příplatků a místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

Elektrowin a.s. – skupina 1, 2, 6

ASEKOL s.r.o. – skupina 3, 4, 7, 8, 10

EKOLAMP s.r.o. – skupina 5

EKO-KOM a.s. – zpětný odběr obalů

ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií a akumulátorů

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.tkf.cz, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.5.2018.

GET IN TOUCH WITH US

WE WILL SAVE BOTH YOUR TIME AND MONEY, GIVE YOU ADVICE AND ANSWER ALL YOUR QUESTIONS

Ing. Radek Kysela
Sales Team Leader - Bohemia


radek.kysela@tkf.cz
+420 326 380 300

Gabriela Gálová
Business assistant


gabriela.galova@tkf.cz
+420 326 380 300